Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Green Home Projects, s. r. o., so sídlom Hlinícka 2/A, Bratislava, 83152, Slovensko, IČO: 47467070, DIČ: 2023928181, registrácia pre daň z pridanej hodnoty SK2023928181.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Všetky objednané materiály alebo výukové materiály, ktoré sú súčasťou seminárov, sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Objednávkou akéhokoľvek vzdelávacieho  produktu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich rukách a autorka za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

V našich materiáloch a výukových programoch môžete nájsť aj informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením autorkinho názoru k tejto tematike. Za spokojnosť s ich využívaním nesie zodpovednosť poskytovateľ týchto tovarov a služieb.

 

1.2 Všeobecné podmienky

Green Home Projects, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov.

Green Home Projects, s. r. o. nenesie zodpovednosť za žiadne nároky na straty či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

Vyhradzujeme si právo na zmenu miesta konania seminára. Účastníci budú v tomto prípade včas o zmene informovaní.

 

2. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: zuzkam@melly.sk

Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami spoločnosti Green Home Projects, s. r. o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

 

3. Faktúry a forma platby

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.

Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára bankovým prevodom, alebo v prípade platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu.

V prípade zakúpenia online programu umožňujeme platbu na 3 mesačné splátky, bez navýšenia. Prístupové údaje do programu obdrží klient po úhrade prvej splátky. V prípade neuhradenia ktorejkoľvek zo splátok do konca jej splatnosti, si vyhradzujeme právo ukončiť užívateľovi možnosť prístupu do členskej sekcie.

 

4. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávame pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti.

Možnosti platieb:

a) prevod cez platobnú bránu (platba k nám dorazí ihneď) - ak je integrovaná na webovej lokalite s produktom, o ktorý máte záujem

Inak:

b) bankovým prevodom (1 - 2 dni) - zákazníci z ČR platia na náš účet v ČR v CZK, zákazníci zo SR na náš účet v SR v EUR

5. Dodacie lehoty
Elektronické produkty Vám prídu e-mailom automaticky ihneď po zaplatení resp. po pripísaní platby na účet. Ak by Vám produkty neprišli, neváhajte ma urýchlene kontaktovať.
Objednávky hmotných produktov vybavujem priebežne, vrámci svojich možností, najneskôr však odosielam do 7 dní od uhradenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, ak by som nebola schopná tento termín dodržať (napr. cestovanie, choroba...) Vás budem včas informovať.

 

6. Spôsob dodania tovaru
Tovar posielam Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky. Ak
zásielka nepríde do 14 dní od zadania objednávky, neváhajte ma kontaktovať, budeme po balíčku spoločne pátrať.

Elektronické produkty sú zasielané automaticky e-mailom.
V prípade zakúpenia online programu, celý prebieha elektronicky na tejto stránke, prístupové údaje do členskej sekcie prídu automaticky e-mailom bezprostredne po zaplatení a spárovaní platby.

7. Storno podmienky

Ak sa rozhodnete zrušiť účasť na seminári, môžete tak urobiť elektronickou formou na email: zuzkam@melly.sk

Ak tak urobíte do 14 dní pred termínom konania seminára, vrátime vám 100% zaplatenej sumy po uvedení objektívnych dôvodov pre zrušenie vašej účasti. Neskôr Vám stornujeme 50% sumy, posledných 5 dní pred konaním seminára 100% sumy.

Zakúpený vstup je prenosný - ak nemôžete prísť, pošlite namiesto seba niekoho iného alebo si môžete vybrať iný z ponúkaných termínov. Pri rozdieloch v cenách Vám bude vyúčtovaný buď doplatok alebo vrátený preplatok.

V prípade online programu má klient nárok na vrátenie peňazí do 21 dní od začatia programu, pokiaľ sa tak rozhodne a upovedomí o tom e-mailom na zuzkam@melly.sk. Po uplynutí tejto garančnej doby nemá nárok na vrátenie peňazí. 

7. Záručná doba a reklamácie
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.
Reklamácie sú posudzované individuálne, v prípade problémov či otázok ma kontaktujte e-mailom.
Zodpovedám za:
• dodržanie ceny, ktorá bola platná včase odoslania objednávky zákazníkom
• dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
• dodanie tovaru v takom množstve v akom bol uvedený na objednávke
• priloženie dokladu
Nenesiem zodpovednosť za:
• oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
•oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
•poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar
Vrátenie tovaru
Knihu môžete bez udania dôvodu vrátiťdo 10 pracovných dní od prevzatia tovaru. Toto právoVám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000Z.z.). Tovar je nutné zaslať na vlastné náklady . Neposielajte dobierkou. Je nevyhnutné kontaktovať ma vopred e-mailom na zuzkam@melly.sk. Knihy nie je možné vrátiťv nasledovných prípadoch:
• tovar je mechanicky poškodený
•knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)

8. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. 

9. Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok, zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet.

Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť sa“, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu.

Pre uľahčenie vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači.

 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 30. 4. 2015. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 

11. Kontakt

zuzkam@melly.sk

+421 908141915

 

Mgr. Zuzana Koščová

Green Home Projects, s. r. o.

Hlinícka 2/A

83152 Bratislava

Slovensko

 

IČO: 47467070

DIČ: 2023928181

 

Spoločnosť je zapísaná na Okresom súde Bratislava I, vl.č. :94105/B